Due diligence

gepaste zorgvuldigheid

Een ‘kat in de zak’ kopen. ‘Lijken in de kast’ die er uit rollen na een overname? Je leest er wel eens iets over. Bij Scherpenburgh weten we dit gegarandeerd uit te sluiten. Op basis van risicoanalyse en ervaring wijzen we in korte tijd aan waar de afbreukrisico’s liggen, en belangrijker nog, hoe we deze kunnen tackelen. Er staat veel op het spel en daarom is zorgvuldig onderzoek en betrouwbaar, onafhankelijk advies noodzakelijk.

Onderdeel van een due diligence is het arbeidsrechtelijke aspect. Denk daarbij aan een (algemeen verbindend verklaarde) CAO, (verplicht gestelde) pensioenregeling, arbeidsvoorwaardenregelement, individuele arbeidsovereenkomsten, maar ook of er sprake is van overige arbeidskrachten, arbeidsongeschikte werknemers, een ondernemingsraad, eventuele conflicten of gerechtelijke procedures. Van belang bij een voorgenomen overgang van onderneming is dat -indien wettelijk vereist vanwege de omvang van de onderneming- de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van zowel de vervreemder of verkrijger dient te worden betrokken in verband met het geldende adviesrecht.

Is er sprake van een overgang van onderneming, dan gaat (een deel van) het personeel mee over. Dit betekent dat alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst in principe automatisch over gaan op de verkrijgende partij. Maar niet iedere bedrijfsovername wordt gekwalificeerd als overgang van onderneming. Van belang is dus om vast te stellen of hier sprake is van is en als dit het geval is, wat de gevolgen ervan zijn. Als er personeel wordt overgenomen, dan leidt dit ertoe dat er verschillende arbeidsvoorwaarden onder het personeel moeten worden toegepast en nageleefd. Met veel administratieve rompslomp, onduidelijkheid en extra kosten tot gevolg. Veel ondernemers hebben daarom de wens om de arbeidsvoorwaarden na een overgang van onderneming te harmoniseren. Doorgaans is dit erg lastig zonder medewerking van de betreffende werknemers. Arbeidsrechtelijk gezien komt er dus nogal wat kijken bij een fusie of overname, het is daarom van belang dit traject zorgvuldig te doorlopen.  

onze partners

HRM als succesfactor

Uit onderzoeken blijkt dat veel overnames uiteindelijk niet succesvol zijn. Hoe komt dat toch? In de praktijk zien wij dat dit vaak ligt aan de HRM component. Zowel in het voor- als het na traject.

Dit gaat nog veel verder dan de hiervoor aangestipte problematiek die zich toespitst rondom de overnamedatum. Ook daar hebben we oog voor. In dat verband werken we dan ook veel samen met onze zusterorganisatie SZamen. Zo maken we een prachtige combinatie van aandacht voor de harde factoren via Scherpenburgh en de zachte factoren via SZamen. Kortom: succes verzekerd!